Goede Zorgstructuur

Goede zorgstructuur

Op de Boomgaard willen wij graag inspelen op de onderwijsbehoefte van iedere klas en iedere individuele leerling.
Op school zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. De leerkracht kijkt in samenwerking met de ouders en het kind zelf welke begeleiding een kind nodig heeft. De leerkracht bekijkt nauwkeurig de vorderingen van elke leerling en past het onderwijs waar mogelijk naar de behoefte van het kind aan. Soms heeft een kind extra hulp en uitleg nodig met leren of juist extra uitdaging om betrokken en gemotiveerd te blijven. Soms is er begeleiding nodig om eigen succeservaringen te zien en meer zelfvertrouwen te krijgen of om op een duidelijke manier je grenzen te kunnen aangeven bij een ander. De leerkracht zet verschillende acties uit en verwacht en hoopt daarmee successen te boeken.

In sommige gevallen kan er gekozen worden om een kindplan op te stellen, waarbij er cyclisch gewerkt wordt. In samenspraak tussen de leerling, ouders en leerkracht en eventueel de intern begeleider (zie hieronder) wordt besproken aan welk doel of doelen hij/zij de komende tijd zal gaan werken en welke gedragingen nodig zijn om deze doelen te behalen. Ook wordt er met elkaar bepaald of hier hulp bij nodig is en van wie deze hulp zou moeten komen.
Na een aantal weken met dit plan gewerkt te hebben zal er een (tussen)evaluatie plaatsvinden. Er wordt bekeken of het plan zal moeten worden aangepast, of er eventueel nieuwe doelen opgesteld moeten worden of dat het plan zal kunnen worden afgesloten.

Intern begeleider

Het kan voorkomen dat deze acties onvoldoende vooruitgang opleveren, dan kan er een intern begeleider (IB-er) betrokken worden. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Meerdere keren per jaar komt de IB-er in de klas meekijken. Er wordt zowel op leerling als op klassenniveau meegekeken. De intern begeleider onderhoudt de contacten met externe instanties en personen (de schoolarts, ‘logopedie’, het onderwijskundig adviesbureau, Buurtteam e.d.).

Confidental Infomation