Leerjaar 5

Rekenen
De kinderen rekenen in groep 5 in het getalgebied t/m 1000. Zij beginnen met het automatiseren van de tafels en ook de eerste deelsommen worden in groep 5 aangeboden.

Taal
Bij het vak taal breiden de leerlingen hun opgebouwde kennis uit groep 4 uit. Vrouwelijke en mannelijke woorden, trappen van vergelijking en zelfstandige naamwoorden komen onder andere aanbod.
De spellingsregels worden herhaald en verder uitgebreid, waarbij de kinderen oefenen met woorden waar meer dan 1 spellingsregel in toegepast moet worden.

Wereldoriëntatie
In groep 5 maken de kinderen voor het eerst kennis met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Hierbij is aardrijkskunde vooral gericht op de naaste omgeving en op Nederland. Bij geschiedenis komen de eerste 5 tijdvakken naar voren, dus de periode van de prehistorie tot aan het jaar 1600.

Confidental Infomation