Leerjaar 7

Rekenen
In groep 7 leren de kinderen op een steeds kortere manier sommen uit te rekenen. Dit doen ze bijvoorbeeld door sommen steeds meer cijferend te gaan uitrekenen. Ook komen dit jaar procenten en breuken veelvuldig naar voren. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat leerlingen aan het einde van groep 7, breuken – en + elkaar kunnen doen.

Taal
Op taalgebied zijn de kinderen in groep 7 heel druk bezig met werkwoordspelling. Aan het einde van het jaar wordt bij hun verwacht dat zij werkwoorden in alle vormen goed kunnen schrijven. Bij gewone spelling worden de regels herhaald en komen er veel onthoudwoorden bij. Dit zijn vaak leenwoorden uit de Franse of Engelse taal.

Wereldoriëntatie
In leerjaar 7 wordt met aardrijkskunde en topografie Europa behandeld.  Met geschiedenis wordt de periode vanaf de Prehistorie tot aan het jaar 1600 herhaald en verder uitgediept.

Kom op voor jezelf
Vanaf groep 7 zullen kinderen zich steeds individueler gaan ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied, daarom worden ze door middel van ‘Kom op voor jezelf’ begeleid in het maken van de juiste keuzes. ‘Kom op voor jezelf’ is een lessenserie die begeleid wordt door gespecialiseerde trainers. Onderwerpen die aan bod komen zijn: pesten, ruzies oplossen, voor jezelf opkomen en zelfvertrouwen krijgen.

Engels
In de voorgaande groepen komen kinderen in spelvormen al in aanraking met het vak Engels. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen het vak Engels via de methode ‘Groove Me’. Dit is een methode die via eigentijdse liedjes Engels aanbiedt. Kinderen leren hierbij de belangrijkste Engelse woorden en zinnen door het beluisteren en vertalen van verschillende liedjes.

Voorlopig advies
Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen al hun voorlopig advies. Dit doen wij zodat de kinderen dan gerichter kunnen gaan kijken naar een middelbare school. Dit advies zal gebaseerd zijn op behaalde resultaten van groep 6 en 7, observaties van de leerkracht en werkhouding.

Confidental Infomation