Procedure 5 jaar en ouder

De plaatsing van een kind van een andere basisschool

Er zijn ook kinderen, die vanwege een verhuizing, bij ons op school komen in een hogere groep dan groep 1. Ouders worden in een eerste gesprek al geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden betreffende de plaatsing van hun kind: er moet plaats zijn binnen het leerlingenaantal van de groep en de ondersteuningsbehoefte van de leerling moet passen binnen het ondersteuningsprofiel van de school.

Voor een afspraak kunt u mailen naar nieuweouders@deboomgaard.nl

Als de ouders na een informatief gesprek besluiten hun kind op De Boomgaard aan te melden, volgt de hieronder beschreven procedure:

  • Wij nemen na aanmelding contact op met de vorige basisschool om informatie in te winnen over het kind.
  • Er vindt overleg plaats tussen de intern begeleider en de locatiedirecteur. Op grond van de verkregen informatie wordt een definitief besluit genomen over plaatsing onder verantwoordelijkheid van de directie.
  • De ouders vullen een inschrijfformulier in als plaatsing mogelijk is. Indien een kind geplaatst kan worden, dan wordt met de ouders een afspraak gemaakt over de eerste schooldag op De Boomgaard. Bij wat oudere kinderen is het voor een kind vaak prettig, om voor de eerste schooldag al eens een keer te komen kijken op school. Dit kan na overleg georganiseerd worden. De eerste weken zullen we uw kind gelegenheid en ruimte geven om goed te wennen aan de nieuwe omstandigheden.

De Boomgaard ontvangt van de vorige basisschool gegevens van uw kind (toetsresultaten, gebruikte methodes, e.d.). Wij kunnen met deze gegevens ons onderwijs optimaal afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van uw kind.

Mocht een kind niet geplaatst kunnen worden, dan krijgen de ouders daarover bericht.

Confidental Infomation