Goede ondersteuningsstructuur

Goede ondersteuningsstructuur
Op de Boomgaard willen wij graag inspelen op de onderwijsbehoefte van iedere groep en iedere individuele leerling. Op school zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. De leerkracht kijkt in samenwerking met de ouders en de leerling zelf, welke begeleiding de leerling nodig heeft. De leerkracht volgt nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen en past het onderwijs waar mogelijk naar de behoefte van het kind of de groep aan. Soms heeft een leerling extra hulp en uitleg nodig met leren of juist extra uitdaging om betrokken en gemotiveerd te blijven. Soms is er begeleiding nodig om eigen succeservaringen te zien en meer zelfvertrouwen te krijgen of heeft de leerling extra ondersteuning nodig in de taak-werkhouding. De leerkracht zet verschillende acties uit en evalueert na een periode welke ontwikkeling de leerling of de groep heeft doorgemaakt. Voor de vakken technisch lezen, rekenen en spelling werken wij met groepsplannen.

Bij vragen rondom specifieke onderwijsbehoeften, kan een beroep worden gedaan op de intern begeleiders die de ondersteuning binnen de school coördineren. Minstens twee keer per jaar bespreekt de intern begeleider samen met de leerkracht, de ontwikkeling van de groep en de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkracht levert van te voren zijn/haar ‘hulpvragen’ in, zodat de intern begeleider tijdens een groepsbezoek de groep of de desbetreffende leerling gericht kan observeren. Tijdens de leerlingenbesprekingen wordt naar mogelijke oplossingen gezocht en wordt besproken hoe de leerlingen in de komende periode begeleid kunnen worden.

De intern begeleiders zijn vaak aanwezig bij oudergesprekken, regelen de toetsprocedures binnen de school en zij onderhouden de contacten met de diverse instanties, waarbij een nauwe samenwerking plaatsvindt met de Kernpartners. Onze Kernpartners zijn de Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht, het Buurtteam en het Samenwerkingsverband Utrecht.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP), kunt u lezen welke ondersteuning er op de Boomgaard mogelijk is en over welke expertise wij beschikken. Dit SOP kunt u opvragen bij de intern begeleiders of directie.

Passend onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de ‘Wet passend onderwijs’ van kracht. De schoolbesturen geven zelf de ondersteuning aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben en krijgen daarvoor ‘zorgplicht’ terug. Vanaf het moment waarop het kind op een school is ingeschreven heeft de school namelijk ‘zorgplicht’ en moet er rekening worden gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Speciale zorg voor de leerlingen
Wanneer er meer ondersteuning en/of kennis nodig is dan dat binnen de Basiszorg door de leerkrachten en intern begeleider van De Boomgaard gerealiseerd kan worden, kan een beroep worden gedaan op het ‘Samenwerkingsverband Utrecht primair onderwijs’ (SWV Utrecht PO). Het SWV Utrecht PO streeft naar een passende onderwijsplek voor ieder kind, bij voorkeur in de buurt, en biedt wanneer nodig daarvoor extra ondersteuning.

Ondersteuningsstructuur
Voor het realiseren van passend onderwijs heeft het SWV Utrecht PO samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van een sterke basis op school, steun waar nodig en speciaal als het moet.


De basisonder
steuning (sterke basis)
Binnen het samenwerkingsverband zijn door de besturen afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Dit is vastgelegd in de Utrechtse Standaard. Soms hebben scholen binnen de zorg die in de basisondersteuning valt toch behoefte aan extra ondersteuning. Voor dergelijke vragen kunnen zij op verzoek van scholen meedenken in de juiste ondersteuning van een leerling. De ondersteuning begint altijd met de betrokkenheid van een consulent die met de betreffende partijen een Startgesprek voert om in gezamenlijkheid (verder) te analyseren wat er nodig is.

Extra ondersteuning (steun waar nodig)
Soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling breder dan wat binnen de basisondersteuning valt. Het samenwerkingsverband biedt in die situatie meerdere vormen van ondersteuning aan. Als blijkt na het Startgesprek dat verdere analyse en/of ondersteuning (kortdurende interventie gericht op preventie of snel resultaat) op zijn plaats is, kan het Team Passend Onderwijs betrokken blijven doordat de school een zogeheten aanvraag Analyse & Ondersteuning (A&O) doet.

Naast een traject Analyse & Ondersteuning bestaat de mogelijkheid om met behulp van een arrangement extra ondersteuning te bieden. Met een arrangement krijgt de school geld om individuele begeleiding voor een leerling en/of leerkracht te financieren. Een arrangement is tijdelijk van aard met als doel het vergroten van de ontwikkeling.

Specialistische zorg (speciaal als het moet)
Het Samenwerkingsverband biedt speciale onderwijsvoorzieningen zoals het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). De toelaatbaarheid van leerlingen naar het SBO en SO wordt beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie (TLC), en vindt plaats met behulp van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hiervoor is schriftelijke toestemming van de ouders c.q. verzorgers nodig.

De ingevulde formulieren van de aanvraag worden met de ouders besproken. De ouders worden door middel van gesprekken betrokken bij het opstellen van ‘een plan van aanpak in de groep’.

Mochten er ondanks de intensieve begeleiding en de externe hulpverlening zorgen blijven over de ontwikkeling van het kind – waardoor de school ‘handelingsverlegen’ is – dan wordt er met de ouders c.q. verzorgers en deskundigen naar een oplossing gezocht.

Confidental Infomation