Toelating van leerlingen

Wij hanteren het reglement toelating van leerlingen van ons bestuur, het PCOU. Deze heeft als belangrijkste doel, het in stand houden en bevorderen van primair en speciaal onderwijs op protestants-christelijke grondslag. In principe is iedere leerling welkom. Dat wil zeggen, dat de ouders met de aanmelding van hun kind – door middel van ondertekenen en inleveren van het aanmeldformulier – verklaren:

– gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod van de school en

– de levensbeschouwelijke identiteit van de Stichting en de school te respecteren.

 Ouders hebben de mogelijkheid hun kind op meer scholen tegelijk aan te melden vanaf de leeftijd van drie jaar. Vooraanmelding is mogelijk, maar heeft geen wettelijke basis. De school stelt een lijst met vooraanmeldingen op. Plaatsing op de lijst brengt geen zorgplicht met zich mee voor de school. Nadat het kind drie jaar is geworden, dient aanmelding alsnog plaats te vinden. De plaats op de lijst met vooraanmeldingen is ná aanmelding bepalend voor de volgorde van plaatsing.