MR

De Medezeggenschapsraad

Ook de Boomgaard heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is ingesteld op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) uit 2006.

In de MR van de Boomgaard hebben 4 leden namens de leerkrachten en 4 namens de ouders (de zgn. oudergeleding) zitting. Zie hieronder de actuele samenstelling per 22 juni 2016.

Hoewel de Wet bepaalt welke onderwerpen om advies of voor instemming aan de MR worden voorgelegd is binnen de Boomgaard de laatste jaren de gewoonte ontstaan om heel veel zaken, zo niet alles wat zich voordoet  de school betreffende te bespreken. Die lijn is ingezet onder de vorige directeur en wordt onder de nieuwe directie (in de wet “het bevoegd gezag” genoemd) voortgezet.

Toch springt een aantal onderwerpen er uit.  Onderwerpen die ter goedkeuring aan de MR moeten worden voorgelegd (artikel 10 van de Wet) zijn bv de het schoolplan/leerplan, het schoolreglement, de klachtenregeling. Maar ook de plannen met betrekking tot bijvoorbeeld de fusie van de school. En met betrekking tot aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Zo was de MR betrokken bij de benoeming van de nieuwe directie in het voorjaar van 2016.

Langer is de lijst onderwerpen waarover de directie van de school de MR om advies moet vragen.

De Wet noemt (art 11) bijvoorbeeld het lesrooster, vakanties, nieuwbouw, verbouw, onderhoud, de begroting etc. Als gezegd, de praktijk binnen de Boomgaard is dat alles in principe bespreekbaar is en besproken wordt.

De MR van de Boomgaard vergadert 5 a 6 keer per jaar. Van die vergaderingen worden verslagen gemaakt, die op de website zijn terug te vinden (nota bene, vanwege de overgang naar de nieuwe website zal het even duren voordat de verslagen van het afgelopen schooljaar er op staan). Jaarlijks wordt een Jaarverslag gemaakt, dat ook wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast organiseert de MR één of twee ouderavonden en verschijnen er regelmatig stukjes over activiteiten in de Nieuwsbrief. Gedurende het schooljaar 2015-2016 was veiligheid op het schoolplein (het “afstapouder” project) bijvoorbeeld zo’n activiteit

Overeenkomstig het MR regelement van de Boomgaard zitten leden in principe 4 jaar in de MR.

De verslagen van de vergaderingen van de MR kunt u hier vinden.

Samenstelling per 1 oktober 2017:

Namens de ouders

  • Martin Verkuijl
  • Mirjam Wisselaar
  • Marijn Poortvliet
  • Moniek Tromp

Namens de leerkrachten

  • Ico Bergfeld
  • Susan Dufrenne
  • Joost Bouwman

Het emailadres van de MR is : MRboomgaard@gmail.com

 

 

Confidental Infomation